Меню
Меню

Гаранция

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че се доверихте на„Хапи Дримз” ЕООД. Надяваме се, че ще останете доволни от закупения от Вас матрак и ще се радвате дълго на неговата употреба. При изработката на Вашия матрак са използвани висококачествени материали и модерни технологии, отговарящи на всички изисквания на EU.
I. Гаранционен срок
Внимание! Съгласно Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2019 година правната гаранция за закупения от Вас продукт е 2 години. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на клиентите, произтичащи от гаранцията по чл. 31- 37 на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (Закона/-ът). Независимо от търговската гаранция, “Хапи Дримз” ЕООД, със седалище гр. София, ул. Никола Габровски 90, отговаря за липсата на съответствие на закупения продукт с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 31-37 от Закона, а именно: Чл.31. (1) Продавачът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.

Чл. 32. (1) Всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на стоките, се
счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази
презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изисква- нията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:
1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
2. да получи пропорционално намаляване на цената;
3. да развали договора.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непро- порционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:
1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
2. значимостта на несъответствието, и
3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително
неудобство за потребителя.
(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид
всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:
1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е
приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;
2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;
3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.
(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.
(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.
Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок,
считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.
(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.
(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.
(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъ- ответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и ин- сталиране на стоките.
(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.
Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.
Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.
(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.
(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.
(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
Ч л. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:
1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.
„Хапи Дримз” предоставя на своите клиенти допълнителна пропорционална гаранция, чийто срок е различен за всеки модел матрак (съгласно таблица 1).
Този гаранционен срок започва да тече от датата на доставка, удостоверена с приемо-предавателен протокол. При невъзможност за удостоверяване на датата на доставка, за начална дата на гаранцията се приема датата на закупуване, удостоверена с фактура/касов бон. С цел да се избегнат всякакви недоразумения, моля прочетете внимателно условията преди да се свържете с нас.
*Ако предявите рекламация след повече от 2 години от датата на доставката, “Хапи Дримз” ЕООД ще Ви предостави аналогичен продукт, след като заплатите съответния процент от цената на матрака (съгласно Таблица 2).
Намаляването на стойността на матрака се изчислява пропорционално в проценти за всяка една година, през която сте го използвали.
Калкулирането на стойността на пропорционалната гаранция се базира на цената на продукта, валидна към момента на предявяване на рекламацията.
Ако продуктът е подменен или поправян според условията на гаранцията, то нейният срок не се удължава.
II. Гаранционни условия
Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на изработка на продукта или поради некачествени материали и компоненти. Гаранцията е валидна само, ако закупеният продукт е използван и поддържан съгласно условията за съхранение и употреба, приложени към настоящите гаранционни условия. Когато се предявява рекламация, трябва да се представи гаранционната карта, приемо-предавателен протокол и оригиналната фактура/касов бон като доказателство за покупката. Рекламацията се извършва при търговеца, от когото е закупен продукта.

II .1. Гаранцията е валидна в следните случаи:

 • Несъответствие с обявената търговска марка;
 • Несъответствие с обявените на етикета на матрака размери. Допустимите отклонения от тези размери са следните: в дължина и ширина 0 ÷ - 20 мм и във височина ± 10 мм;
 • Необратима деформация на ядрото във височина по-голяма от 2 см;
 • Фабрични дефекти в дамаската;
  С ползването на нашите гаранционни условия, започналият при доставката гаранционен период, не се прекъсва с изключение на времето, необходимо за постигане на споразумение или извършване на евентуална поправка на матрак, като това не води до удължаване на гаранционния срок.
  Продуктът се поправя или заменя в рамките на 30 календарни дни след писмено потвърждение от страна на клиента за предложения начин на удовлетворяване на рекламацията.

II . 2. Гаранцията не е валидна в следните случаи:

 • Технологично отклонение в ширина и дължина 0-20мм и във височина +/- 10мм. Нормалните промени в твърдостта на матрака или характеристиките на продукта, причинени при обикновената му, всекидневна употреба, които не оказват влияние на свойствата му и не го правят негоден за обичайната употреба на стоки от съответния вид;
 • Нормални вдлъбнатини от тялото или хлътвания (които не са свързани с хлътване в основата) по-малки от 2 см. Тези вдлъбнатини са нещо нормално, тъй като това е индикация, че слоевете на матрака се оформят според контурите на тялото ви.
 • Експлоатационна деформация на текстила (скъсани конци на капитонажа или борда, петна по текстила, изместване на борда и др.)
 • Дефекти, възникнали вследствие на външно влияние и механични повреди (скъсване, срязване, изгаряне, продупчване и др.);
 • Сгъване/прегъване на матрака при температура, различна от стайната (18-22°С) и под ъгъл по-голям от 20°; неправилно транспортиране;
 • Упражняване на силен натиск; скачане върху матрака и рамката;
 • Изгаряния или други механични повреди, причинени от използване на ел. одеала, ютии и т.н.
 • Поставяне на матрака върху пружина или друга непредназначена за целта плоскост, както и продължително неправилно складиране;
 • Замърсяване от плесенни петна (мухъл) вследствие на повишена и неестествена влажност в помещението;
 • Почистване на продукта с абразивни или неподходящи за целта химически препарати;
 • Увреждане на продукта в резултат на лоша поддръжка, немарлива употреба или по друг начин както и повреди, причинени от домашни любимци;
 • Опит за поправка от неоторизирани лица ;
 • Когато клиентът не е в състояние да предостави документи за покупката - касов бон/фактура, гаранционна карта и приемо-предавателен протокол. Гаранцията отпада и при опит за поправка или промени във фактурата и/или гаранционната карта.

II .3. “Хапи Дримз” ЕООД си запазва правото да изпрати свой представител на място за констатиране състоянието на рекламирания продукт.
II. 4. Разопакован матрак със сгрешен по вина на клиента модел или размер не подлежи на подмяна.
II. 5. “Хапи Дримз” ЕООД не поема отговорности или препоръки към физическо и здравословно състояние.
С осъществяване на покупката Потребителят приема и се съгласява с настоящите УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА както и с УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ, които са му предоставени.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА

За съжаление нищо не е вечно и дори Вашият матрак Happy Dreams ще се износи след време. Въпреки това, с полагане на необходимите грижи, това време може да бъде удължено, за да се насладите максимално дълго на комфортен и здравословен сън на Вашия матрак Happy Dreams.

 • Проветрете новия си матрак няколко часа след разопаковането му, проветрявайте също така помещението всяка сутрин по няколко минути, за да елиминирате влагата, събрала се в матрака.
 • Използването на висококачествена подматрачна рамка е задължително условие за правилната експлоатация на матрака. Тя спомага за безпроблемната вентилация на въздуха и предотвратява образуването на мухъл. Предявени рекламации за матраци, при които не са използвани съответните подматрачни рамки, ще се считат за невалидни, а именно:
  Матраци с пружинен пакет – задължително използването на подматрачна рамка, с ширина на ламелите 68 мм. или твърда основа.
  Матраци без пружинен пакет – задължително използването на подматрачна рамка, с ширина на ламелите 38 мм.
 • Не използвайте матрака на пода или извън леглото. Това може да доведе до замърсяване и образуване на мухъл.
 • Не позволявайте някой да скача или упражнява силен натиск върху матрака, той не е изчислен за такова натоварване.
 • Не мокрете матрака и не допускайте проникването на каквото и да е количество течности в него. Препоръчително е използването на протектор за матрак.
 • Не свивайте и не прегъвайте Вашия матрак под ъгъл повече от 20°.
 • Не отстранявайте фирмената лента и другите поставени знаци. Те са нужни за идентификация и съдържат информация за експлоатацията на Вашия матрак. Матраци с отстранени такива са без право на рекламация, дори и при наличието на гаранционна карта.
 • Не използвайте агресивни почистващи химикали или разтворители. Прахосмукачката е най-подходящият начин за почистване.
 • Дръжките на матрака са предназначени да Ви улеснят при обръщането му. Те не следва да се използват при транспортирането му.
 • Влаганите материали за изработка на всички модели матраци на „Хапи Дримз” ЕООД са от най-високо качество. Въпреки това в процеса на експлоатация те претърпяват някои минимални геометрични изменения, които са допустими до ± 20 мм и не влияят на комфорта при ползването на матрака.
 • Вашият продукт е устойчив на открит огън, но не е огнеупорен, затова дръжте директен огън или каквито и да било запалителни или генериращи висока топлина устройства (халогенни лампи, свещи,отоплителни уреди, протрити кабели и т.н.) далеч от него и от досега на деца. НЕ ПУШЕТЕ В ЛЕГЛОТО. Матракът може да се възпламени и/или изгори, ако е изложен на пряк огън или пожар. Когато се запалят, някои материали могат да изгорят бързо и да отделят пушек или опасни газове.
 • При необходимост от продължително съхранение продуктът следва да се съхранява неразопакован, поставен в хоризонтално положение в помещение с нормална влажност и без поставяне на други предмети върху него. 

  Във връзка с правилната поддръжка на матрака е препоръчително той да бъде обръщан през съответния месец, така както е показано на схемата (освен в случаите, когато матракът е предназначен за едностранно ползване).
  „Хапи Дримз” ЕООД не носи отговорност за щети или дефекти в резултат на неспазване на горните съвети и инструкции. Всички поправки трябва да бъдат извършвани от оторизирани лица.

Гаранционни условия марки:

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки